: , , , , .

  • ,
  • : ESNV
  • : VHM
  • : +1 GMT
  • : 16.65
  • : 64.61667