: , , , , .

  • ,
  • : VEVZ
  • : VTZ
  • : +5 GMT
  • : 83.22675
  • : 17.728151